Piia Jylhän opinnäytetyö
PyöräilyJulkaistu: 23.05.2023 09.02

Piia Jylhän opinnäytetyö

Urheilutapahtumien vapaaehtoistehtävissä vastaus tulevaisuuden työelämän vaatimuksiin ja nopeampaan työllistymiseen

Hyvillä tapahtumatuotannon työskentelykäytännöillä vaikutetaan nuorten työllistymiseen, lisätään talkootyön kiinnostavuutta ja jopa onnellisuuden kokemusta

Lapin AMK:n liikunnan ja hyvinvoinnin koulutusohjelmasta valmistuvan Piia Jylhän 10.5. esittämässä toiminnallisessa opinnäytetyössä tarkasteltiin vapaaehtoistyön kiinnostavuutta ja sitouttamista tukevia elementtejä sekä toimintatapoja. Työn raportin lisäksi valmistunut työtodistuspohja auttaa kertyneen työelämäosaamisen näkyväksi tekemisessä ja näin vahvistaa vapaaehtoistehtävissä toimineen henkilön ymmärrystä oman osaamisensa kyvystä vastata tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää työn toimeksiantajan tapahtumatuotannon prosessien lisäksi muiden tapahtumajärjestäjien tai seuratoimijoiden piirissä sekä vapaaehtoisten rekrytoinnin haasteita kohdatessa. Työn tuloksista hyötyvät myös nuorten osaamisen ja työelämään siirtymisen haasteiden sekä yksilön osallisuutta koskettavien aiheiden parissa työskentelevät tahot.

Vaikutukset yksinäisyyden ja syrjäytymisen vähenemiseen

Työssä käsiteltiin laajalti tulevaisuuden työelämäosaamisen vaatimuksiin vastaamisen lisäksi vapaaehtoistehtävissä työskentelyn sosiaalisia merkityksiä. Vapaaehtoistehtäviin osallistumisella voi olla yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäiseviä sekä osallisuutta lisääviä vaikutuksia motivaation vahvistumisen ja yhteen kuulumisen kokemuksen kautta. Jylhä nosti työssään esiin vapaaehtoistehtävissä työskentelyn luovan jopa onnellisuuden tunnetta. Hän kuvailee onnellisuuden muodostuvan ilosta, onnistumisista ja kokemuksista - näin urheilutapahtuman vapaaehtoistehtävissä toimiminen vahvistaa näitä osatekijöitä. Onnellinen ihminen voi näyttäytyä hyvin kiinnostavana myös työnantajan näkökulmasta.

Laadukas tiedonkulku, johtamistapa ja työn merkityksellisyys sekä työn arvostus ytimessä

Vahvan tehtäviin sitoutumisen ja motivaation lähtökohtina todettiin olevan laadukas ja riittävä viestintä sekä hyvät johtamisen käytännöt.Heikko viestintä nousi erityisesti esiin negatiivisissa kokemuksissa. Suoritettua työpanosta kohtaan koettu arvostus tekijöiden huomioimisella esimerkiksi työn vastikkeena tarjottavien majoituksen ja ruokailun sekä työtehtäviin perehdytyksen osalta voidaan nähdä olevan merkittäviä tekijöitä.

Toimeksiantajana Suomen suurin polkutapahtumien järjestäjä

Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Northern Ultra Trail Service Oy (NUTS), joka järjestää vuosittain useita suuria polkutapahtumia Suomessa. Tapahtumia toteuttamassa ovat lukuisat vapaaehtoiset, joista suuri osa on nuoria. Aineisto kerättiin NUTSin tapahtumatuotannossa toimitsijainfon tehtävissä. Kesäkuun 9. päivä liikunnanohjaaja amk- tutkintonimikkeellä valmistuva Jylhä kuvailee osallistuvana tutkijana tapahtumissa toimiessaan keräämäänsä kokemusta ja työn tuloksia merkittäväksi niin toimeksiantajan näkökulmasta kuin henkilökohtaisella tasolla.

Lisätiedot: Piia Jylhä p. 050 35 89 347 piia@soihtucoaching.fi

linkki työhön: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202305109111

Jaoston uusimmat