Ylivieskan Kuulan Toimintasäännöt

Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli
Yhdistyksen nimi on V&U -Seura Ylivieskan Kuula r.y.
Yhdistyksen kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.
Yhdistys on perustettu maaliskuun 25. päivänä vuonna 1909 ja siitä
käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura on merkitty
yhdistysrekisteriin maaliskuun 11. päivänä vuonna 1929. Seuran kieli
on suomi.
Seuran toiminta-alueena on koko Suomi.


2 § Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja urheilua sekä niihin
liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että
kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja
terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään
yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.


3§ Tarkoitustaan seura toteuttaa
1. Tarjoamalla:
• kunto- ja terveysliikuntatoimintaa
• kilpaurheilua
• ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa
• tiedotus- ja suhdetoimintaa
• koulutustoimintaa
2. Vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta- urheilu- ja
yhdistysasioihin omalla alueellaan
3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa
Toimintansa tukemiseksi seura voi
• ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
• omistaa toimintaansa varten tarpeellisista irtainta ja kiinteää
omaisuutta sekä
• hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavarantai
rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa
• voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen
liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa
• myöntää avustuksia yleishyödyllisiin tarkoituksiin


4§ Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä
Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen
kokous.
Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen
sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.


5§ Seuran jäsenet
Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu
noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä 18-vuotta
täyttäneen henkilön. Seuran juniorijäseneksi voi johtokunta hyväksyä
alle 18-vuotiaat nuoret ja lapset.
Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä
henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa.
Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran
puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.
Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen
henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa
suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.


6§ Seurasta eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta
seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan
tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on
velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen
edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.


7§ Jäsenen eronneeksi katsominen
Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on
jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.


8§ Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet
• Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä, urheilun
eettisiä periaatteita, kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja
kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton
antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean
antidopingsäännöstöjä.
• Edellä mainittujen sääntöjen vastaisesta toiminnasta seuraamuksena
on varoitus, sakko, enintään kahden vuoden toimintakielto seuran
toiminnasta tai erottaminen yhdistyksestä, ellei kansallisen tai
kansainvälisen lajiliiton tai voimassaolevasta
antidopingsäännöstöstä muuta johdu.
• Johtokunta päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja
niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista.
• Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan
tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on
lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.
• Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteena ei ole oikeutta vaatia
takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.
• Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia
velvollisuuksiaan, toimii vastoin näitä sääntöjä, seuran tarkoitusta
tai toimii vastoin urheilun eettisiä periaatteita.
• Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät
seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.
• Seuran jäsen voi joutua korvaamaan doping -kokemuksella
aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä
kansainväliselle lajiliitolle.
Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:
• Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
• Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
• Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
• Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen
urheilutilanteisiin
• Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
• Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu,
tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu
• Urheiluhuijaus
• Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
• Tuloksista etukäteen sopiminen
• Vedonlyönti
• Vedonlyönti omasta kilpailusta
• Lahjonta
• Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden
lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi
• Sukupuolinen häirintä seuratoiminnassa tai sen ulkopuolella


9 § Liittymis- ja jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä ja juniorijäseniltä kannettavien liittymisja
jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää
vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja
kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.


10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista
kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous lokajoulukuussa,
kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava
vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla tai
lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen.


11 § Kevät- syyskokoukset
Kevätkokouksen asiat
1.Avataan kokous
2.Valitaan kokoukselle
a)puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3.Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5.Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä
tilintarkastajan antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama
toiminnantarkastuskertomus
6.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8.Päätetään kokous
Syyskokouksen asiat
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
1. puheenjohtaja
2. sihteeri
3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
4. ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa
tulevana toimikautena
6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen
suuruus
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka
toinen vuosi 10. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle
11. Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja
varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja
12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin,
joissa seuran on jäsenenä
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Päätetään kokous
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys
viimeistään 30 päivää ennen kokousta.


12 § Ylimääräinen kokous
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo
sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään
yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin
määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen
esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka
vuoksi kokous on koolle kutsuttu.
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa
siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla
esityksen.


13 § Pöytäkirja
Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on
pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten
puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen
tarkastajien tarkastettava. Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien
pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.


14 § Äänestys
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että
eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä
tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide
voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja
lippuja käyttämällä. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen
mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä
varsinaisella jäsenellä, juniorijäsenellä, kunniajäsenellä ja
kunniapuheenjohtajalla, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi
ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.


15 § Seuran hallinto
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu
kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja yhteensä kaksitoista (12)
muuta jäsentä. Jäseniksi pyritään valitsemaan vuosittain jaostojen
puheenjohtajat, yhteensä kahdeksan (8) jäsentä. Lisäksi johtokuntaan
kuuluu neljä (4) kahdeksi toimintavuodeksi valittua muuta jäsentä.
Heistä kaksi (2) on vuosittain erovuorossa ja ensimmäisellä kerralla
erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Seuran johtokunta koostuu siis
puheenjohtajasta ja kahdestatoista (12) muusta jäsenestä.
Johtokuntaan valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä
ole.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta
valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai
kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen
jäsenistä on saapuvilla.
Jokaisen lajijaoston puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla on
vastuu ottaa hallintoon tarvittavat vastuut, kuten
tilinkäyttöoikeudet jaoston tai joukkueen tileille, mikäli
johtokunta ei toisin määrää.
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
3. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnan ja työryhmät sekä niiden
puheenjohtajat
4. Vastata seuran taloudesta
5. Pitää jäsenluettelo
6. Tehdä seuran tilinpäätös ja vuosikertomus
7. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta
varten
8. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista
kurinpitotoimista
10. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia
heidän eduistaan
11. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja
ansiomerkkien esittämisestä
12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
13. Luovuttaa tilit tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle
tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.


16 § Tilivuosi
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.


17 § Nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän
johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on
oltava täysi-ikäisiä.


18 § Jaostot
Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten,
että seuran johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.


19§ Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään
kolmen neljäsosan enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.


20§ Seuran purkaminen
Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen
neljäsosan enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.


21 § Seuran varojen luovuttaminen
Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin
seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen
purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.
Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.


22 § Saavutetut jäsenoikeudet
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.